Информације за студенте

ПРЕДМЕТ ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

Циљеви предмета

Предмет Патолошка физиологија на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду је конципиран у обиму и са циљем да студентима омогући стицање кључних знања о:

 – поремећајима који су заједнички многим болестима, а не само једном нозолошком ентитету

 – комплексности патофизиолошких процеса у организму домаћих животиња

Практични део предмета је усмерен ка томе да студенти стекну непосредан увид у принципе лабораторијских метода које се користе приликом дијагностике патолошких стања и кроз њих сагледају патогенезу различитих поремећаја.

Знања и вештине стечене на предемту Патолошка физиологија, студентима су неопходна подлога за суверено праћење и разумевање градива на каснијим годинама студија.

Настава

Укупан број часова током курса је:

 – теоријска предавања              45 часова     (3 часа недељно),

 – вежбе                                         45 часова     (3 часа недељно).

Предавања се одвијају у предаваоници Катедре за патолошку морфологију:

 – средом од 8:00 часова (1 час),

 – четвртком од 10:00 часова (2 часa).

Вежбе се одржавају у вежбаоници Катедре за физиологију и биохемију и патолошку физиологију, у блоку од 3 часа недељно, према званичном распореду.

Студенти су обавезни да присуствују настави о чему ће се водити лична евиденција за сваког студента. Присуствовање студента настави директно условљава остваривање потребног броја од 6,0 ЕСПБ (ECTS) кредита.

У случају потребе, у договору са наставником могу се током семестра организовати ванредне консултације, уз услов да потребу за тим искаже најмање 20 студената.

По завршетку наставе, а пре почетка јануарско-фебруарског испитног рока биће одржане групне консултације. Предиспитне консултације одржаваће се такође и пре сваког испитног рока у терминима који ће бити накнадо утврђени.

Евиденција похађања наставе

 

Сваки студент ће на почетку семестра да добије свој евиденциони лист у који ће се непрекидно уносити подаци о његовом раду и залагању током семестра. Евиденциони лист остаје у трајном власништву студента. Наставници на Катедри су у обавези да евидентирају  присуство студената на вежбама. Овера присуства на вежбама (и овера индекса) на крају семестра врши се увидом у евиденциони лист студента и евиденцију похађања вежби вођену од стране наставника.

Одсуствовање са наставе и надокнада

 

Надокнада изгубљених предавања није могућа.

Надокнада вежби могућа је на један од наведених начина:

 а – Током семестра, уколико има испит или неку неодложну обавезу, студент евентуално може да дође на дату вежбу са другом групом, током исте недеље у којој је та вежба на програму. Обавезна је најава недељу дана раније. Дискреционо је право наставника да студенту дозволи или не дозволи замену група, ценећи оптималне услове за одржавање наставе. У случају замене групе не рачуна се да је студент изгубио вежбу.

 б – Студент може накнадно да колоквира изгубљене вежбе, по договору са наставником. У случају једног изостанка у семестру, вежба се не мора надокнађивати; у случају два или три изостанка морају се колоквирати све изгубљене вежбе.

Непрекидно праћење знања студената и формирање коначне оцене

 

Укупан број бодова које студент мора да освоји за добијање позитивне оцене на курсу из патолошке физиологије је минимално 51 од могућих 100.

Током семестра jе могуће освојити максимално 30 бодова на следећи начин:

 – колоквијуми – макс. имално 30 бодова (раде се два; тражено градиво: 40% са предавања, 60% са вежби; сваки колоквијум доноси максимално. по 15 бодова); студент који на сваком од колоквијума освоји максималан број бодова (2×15=30) ослобађа се полагања практичног испита, а за практични му се уписује максимум од 10 бодова.

На испиту се мора освојити минимално 36 бодова од могућих 70. Бодови се освајају на следећи начин:

тест – макс. 10 бодова (20 питања, 10 области, ради се 30 минута, у свакој области мора се остварити најмање 50% бодова); студент није положио испит уколико не оствари минимум 5 бодова или има мање од 50% бодова на две области без обзира на укупан број бодова на тесту

практични испит – макс. 10 бодова (једно питање, одговара се практично и усмено или писмено); студент није положио испит уколико има 0 бодова на практичном делу испита

усмени испит – макс. 50 бодова (пет питања, оцена од 5-10); студент који има оцену 50 бодова на једном од испитних питања није положио испит

Сматра се да је студент пао испит ако освоји мање од 1 бода на практичном делу, мање од 5 бодова на тесту (или мање од 50% бодова на више од 1 области на тесту), или добио оцену 5 на једном питању усменог дела испита.

 

Ослобађање од практичног дела испита

 

Студенти су ослобођени практичног дела испита уколико имају 15 бодова на сваком колоквијуму односно 30 бодова на оба колоквијумима. Студенти могу бити ослобођени практичног дела испита само до краја текуће школске године.

Преношење делова испита у наредне испитне рокове

 

Положени писмени и практични део испита може се пренети у наредни испитни рок до краја текуће школске године. Бодови стечени на основу предиспитноих активности важе трајно.

Коначна оцена се формира на бази укупног збира освојених бодова:

           од 51 до 60 бодова                      6 (шест)

           од 61 до 70 бодова                      7 (седам)

           од 71 до 80 бодова                      8 (осам)

           од 81 до 90 бодова                      9 (девет)

           од 91 до 100 бодова                  10 (десет)

Наставници:

 

Предметни наставник:               др Драган Гвоздић, редовни професор

Предметни наставник:               др Милица Ковачевић-Филиповић, редовни професор

Предметни наставник:               др Јелена Француски Андрић, доцент

Препоручена литература за припремање испита

 

Патолошка физиологија домаћих животиња, Татјана Божић и сар., ФВМ, Београд, 2012.

Практикум из патолошке физиологије, Милица Ковачевић Филиповић и сар., ФВМ, Београд, 2016

Друга литература која је доступна студентима а која је препозната као значајна за област патолошке физиологије и ветеринарске медицине.

                                 Шеф

                                                                                            Катедра за патолошку физиологију

                                                                                                                       

                                                                                                    Проф. др Драган Гвоздић