Информације за студенте

КАТЕДРА ЗА ПАТОЛОШКУ ФИЗИОЛОГИЈУ

Циљеви предмета

Предмет Патолошка физиологија на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду је конципиран са циљем да студентима омогући стицање кључних знања о:

– поремећајима који су заједнички многим болестима

– повезаности поремећаја функције органа и органских система

Практични део наставе је усмерен ка томе да студенти стекну непосредан увид у лабораторијске методе које се користе приликом дијагностике патолошких стања и кроз њих сагледају патогенезу различитих поремећаја.

Знања и вештине стечене на предмету Патолошка физиологија, студентима су неопходна база за праћење и разумевање градива на каснијим годинама студија.

Настава

Укупан број часова:

– теоријска предавања              45 часова           (3 часа недељно),

– вежбе                                           45 часова           (3 часа недељно).

ПРИНЦИП ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/22 години

Настава у зимском семестру ће се изводити комбиновано.

ТЕОРИЈСКА ПРЕДАВАЊА

Прво предавање у среду 13. октобра 2021. године у 8 часова ујутру и друго предавање у четвртак у 10 часова се одржавају уживо у предаваоници Катедре за патолошку морфологију.

Даља предавања ће бити снимљена и постављена на платформи Teams (Патолошка физиологија) дан пре одржавања предвиђеног предавања.

ВЕЖБЕ

Теоријски део вежби у трајању од једног школског часа ће се одржати on-line путем Teams-а, и од студената ће се захтевати да буду присутни током одржавања наставе. Присуство ће се верификовати на основу Teams базе учесника. У једној радној недељи, студенти ће слушати теоретску наставу две вежбе.

А) У понедељак, 18. октобра, од 9:00 до 10:30 ПРВУ и ДРУГУ вежбу ће слушати групе: 4, 5, 6, 10, 11 и 12.

Б) У понедељак, 25. октобра, од 9:00 до 10:30 ПРВУ и ДРУГУ вежбу ће слушати групе: 1, 2, 3, 7, 8 и 9.

Теоријски део свих вежби до краја семестра ће се за наведене групе одржавати двонедељно према распореду.

Практични део вежби ће се одвијати у Лабораторији за хематологију и биохемију на Катедри за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи, а у терминима од 9:00 до 14:00 часова и од 16:00 до 20:00 часова свим данима осим недеље. Студенти треба да остваре 15 часова практичне наставе, и то сваког месеца до краја семестра по 5 часова, (једно пре или једно поподне у лабораторији је један термин, а студент сваког месеца мора да се укључи у рад лабораторије током једног термина, односно до краја семстра три пута). Термини за долазак у лабораторију се могу резервисати 13., 14. и 15. октобра од 10:00 до 14:00 у поменутој Лабораторији. Долазак студената у Лабораторију ће се бележити у студентске картоне потписом наставника. Максималан број студената у лабораторији је 4 (четири) у једном термину.

Коликовијум – наставници ће организовати најмање четири online колоквијума на основу којих ће студенти моћи да остваре максималних 40 ПРЕДИСПИТНИХ бодова. У процесу прилагођавања наставе условима епидемиолошке ситуације остаје као отворена могућност организовање додатних колоквијума уз претходни договор са студентима, као и организација додатне практичне наставе у вежбаоници Катедре (вежбаоница у којој су студенти вежбали биохемију и физиологију).   или путем снимљеног материјала који ће бити постављен на платформу Teams.

Присуствовање студента настави директно условљава остваривање потребног броја од 6,0 ЕСПБ (ECTS) кредита. У случају потребе, у договору са наставником могу се током семестра организовати ванредне консултације.

По завршетку наставе, а пре почетка јануарско-фебруарског испитног рока биће одржане групне консултације. Предиспитне консултације одржаваће се такође и пре сваког испитног рока у терминима који ће бити накнадо утврђени.

Праћење знања студената и формирање коначне оцене

 Укупан број бодова које студент мора да освоји за добијање позитивне оцене из патолошке физиологије је минимално 51 од могућих 100.

Принцип испитивања пре-COVID-19

Током семестра jе могуће освојити максимално 30 бодова на следећи начин: – колоквијуми – максимално 30 бодова (раде се два; тражено градиво: 40% са предавања, 60% са вежби; сваки колоквијум доноси максимално. по 15 бодова); студент који на сваком од колоквијума освоји максималан број бодова (2×15=30) ослобађа се полагања практичног испита, а за практични му се уписује максимум од 10 бодова.

На испиту се мора освојити минимално 36 бодова од могућих 70. Бодови се освајају на следећи начин:

тест – макс. 10 бодова (20 питања, 10 области, ради се 30 минута, у свакој области мора се остварити најмање 50% бодова); студент није положио испит уколико не оствари минимум 5 бодова или има мање од 50% бодова на две области без обзира на укупан број бодова на тесту

практични испит – макс. 10 бодова (једно питање, одговара се практично и усмено); студент није положио испит уколико има 0 бодова на практичном делу испита

усмени испит – макс. 50 бодова (пет питања, оцена од 5-10); студент који има оцену 5 на једном од испитних питања није положио испит

Сматра се да је студент пао испит ако освоји мање од 1 бода на практичном делу, мање од 5 бодова на тесту (или мање од 50% бодова на више од 1 области на тесту), или добио оцену 5 на једном питању усменог дела испита.

Ослобађање од практичног дела испита

Студенти су ослобођени практичног дела испита уколико имају 15 бодова на сваком колоквијуму односно 30 бодова на оба колоквијумима. Студенти могу бити ослобођени практичног дела испита само до краја текуће школске године.

Преношење делова испита у наредне испитне рокове

Положени писмени и практични део испита може се пренети у наредни испитни рок до краја текуће школске године. Бодови стечени на основу предиспитних активности важе трајно.

Принцип испитивања током пандемије COVID-19

Студенти излазе на практични испит (10 бодова) и усмени испит (50 бодова) који се састоји од три питања. Максимум освојених бодова на испиту је 60.

Коначна оцена се формира на бази укупног збира освојених бодова:

од 51 до 60 бодова                       6 (шест)

од 61 до 70 бодова                       7 (седам)

од 71 до 80 бодова                       8 (осам)

од 81 до 90 бодова                       9 (девет)

од 91 до 100 бодова                   10 (десет)

Наставници:

Предметни наставник:                             др Драган Гвоздић, редовни професор

Предметни наставник:                             др Милица Ковачевић-Филиповић, редовни професор

Предметни наставник:                             др Јелена Француски Андрић, доцент

Препоручена литература за припремање испита

Патолошка физиологија домаћих животиња, Татјана Божић и сар., ФВМ, Београд, 2012.

Практикум из патолошке физиологије, Милица Ковачевић Филиповић и сар., ФВМ, Београд, 2016

Друга литература која је доступна студентима а која је препозната као значајна за област патолошке физиологије и ветеринарске медицине.

Шеф

Катедра за патолошку физиологију

Проф. др Милица Ковачевић Филиповић