Информације за студенте

КАТЕДРА ЗА ПАТОЛОШКУ ФИЗИОЛОГИЈУ

Циљеви предмета

Предмет Патолошка физиологија на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду је конципиран са циљем да студентима омогући стицање кључних знања о:

– поремећајима који су заједнички многим болестима

– повезаности поремећаја функције органа и органских система

Практични део наставе је усмерен ка томе да студенти стекну непосредан увид у лабораторијске методе које се користе приликом дијагностике патолошких стања и кроз њих сагледају патогенезу различитих поремећаја.

Знања и вештине стечене на предмету Патолошка физиологија, студентима су неопходна база за праћење и разумевање градива на каснијим годинама студија.

Настава

Укупан број часова:

– теоријска предавања              45 часова           (3 часа недељно),

– вежбе                                           45 часова           (3 часа недељно).

ПРИНЦИП ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/23 години

Настава у зимском семестру ће се изводити према следећем плану.

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА

Теоријска настава почиње у среду 5. октобра 2022. године у 8 часова и одржава се у предаваоници Катедре за патолошку морфологију према плану и програму који можете преузети са ове странице (види страницу ПРЕДАВАЊА).

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Практични део наставе ће се одвијати у вежбаоници Катедре за патолошку физиологију (где се одвијају и вежбе из физиологије  и биохемије) у терминима који су наведни у Плану и програму наставе.

Коликовијум – наставници ће организовати најмање четири online колоквијума на основу којих ће студенти моћи да остваре максималних 40 ПРЕДИСПИТНИХ бодова.

По завршетку наставе, а пре почетка јануарско-фебруарског испитног рока биће одржане групне консултације. Предиспитне консултације одржаваће се такође и пре сваког испитног рока у терминима који ће бити накнадо утврђени.

Праћење знања студената и формирање коначне оцене

 Укупан број бодова које студент мора да освоји за добијање позитивне оцене из патолошке физиологије је минимално 51 од могућих 100.

Током семестра jе могуће освојити максимално 40 бодова на следећи начин: – колоквијуми – максимално 40 бодова (раде се четири; тражено градиво: 40% са предавања, 60% са вежби; сваки колоквијум доноси максимално. по 10 бодова); студент који на сваком од колоквијума освоји максималан број бодова (4×10=40) ослобађа се полагања практичног испита, а за практични му се уписује максимум од 10 бодова.

На испиту се мора освојити минимално 1 бод од могућих 10 на практичном делу испита, и добити минимално оцена 6 на сваком од 3 постављена  питања за усмени испит

Сматра се да је студент пао испит ако освоји мање од 1 бода на практичном делу, или добије оцену 5 на једном питању усменог дела испита.

Ослобађање од практичног дела испита

Студенти су ослобођени практичног дела испита уколико имају 8 (и више) бодова на сваком колоквијуму појединачно. Студенти могу бити ослобођени практичног дела испита само до краја текуће школске године (закључно са испитним роком Октобар 2).

Преношење делова испита у наредне испитне рокове

Положени  практични део испита може се пренети у наредни испитни рок до краја текуће школске године. Бодови стечени на основу предиспитних активности важе трајно.

Коначна оцена се формира на бази укупног збира освојених бодова:

од 51 до 60 бодова                       6 (шест)

од 61 до 70 бодова                       7 (седам)

од 71 до 80 бодова                       8 (осам)

од 81 до 90 бодова                       9 (девет)

од 91 до 100 бодова                   10 (десет)

Наставници:

Предметни наставник:                             др Драган Гвоздић, редовни професор

Предметни наставник:                             др Милица Ковачевић-Филиповић, редовни професор

Предметни наставник:                             др Јелена Француски Андрић, доцент

Препоручена литература за припремање испита

Патолошка физиологија домаћих животиња, Татјана Божић и сар., ФВМ, Београд, 2012.

Практикум из патолошке физиологије, Милица Ковачевић Филиповић и сар., ФВМ, Београд, 2016

Друга литература која је доступна студентима а која је препозната као значајна за област патолошке физиологије и ветеринарске медицине.

Шеф

Катедра за патолошку физиологију

Проф. др Милица Ковачевић Филиповић