Информације за студенте

КАТЕДРА ЗА ПАТОЛОШКУ ФИЗИОЛОГИЈУ

ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА

Предмет Патолошка физиологија на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду је конципиран са циљем да студентима омогући стицање кључних знања о:

– поремећајима који су заједнички многим болестима

– повезаности поремећаја функције органа и органских система

Практични део наставе је усмерен ка томе да студенти стекну непосредан увид у лабораторијске методе које се користе приликом дијагностике патолошких стања и кроз њих сагледају патогенезу различитих поремећаја.

Знања и вештине стечене на предмету Патолошка физиологија, студентима су неопходна база за праћење и разумевање градива на каснијим годинама студија.

Настава

Укупан број часова:

– теоријска предавања              45 часова           (3 часа недељно),

– вежбе                                           45 часова           (3 часа недељно).

ПРИНЦИП ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2023/24 години

ТЕОРИЈСКА ПРЕДАВАЊА

Предавање из патолошке физиологије почињу у среду (4.10.2023 године) и одржаваће се у предаваоници Катедре за патолошку морфологију, средом од у 8 часова ујутру (1 час) и четвртком од  10 часова (2 часа), према Плану и програму наставе који је доступан овде.

ВЕЖБЕ

Вежбе из патолошке физиологије почињу у понедељак (2.10.2023.) и одржаваће се у Вежбаоници Катедре према Плану и програму вежби који је доступан овде.

КОЛОКВИЈУМ

Студенти ће бити у прилици да у току семестра полажу 4 колоквијума на основу којих ће моћи да остваре максималних 40 ПРЕДИСПИТНИХ бодова. Колоквијуми ће се одржавати у терминима предвиђеним за похађање вежби, према задатом Плану и програму вежби.

Присуствовање студента настави директно условљава остваривање потребног броја од 6,5 ЕСПБ (ECTS) кредита. У случају потребе, у договору са наставником могу се током семестра организовати ванредне консултације.

По завршетку наставе, а пре почетка јануарско-фебруарског испитног рока биће одржане групне консултације. Предиспитне консултације одржаваће се такође и пре сваког испитног рока у терминима који ће бити накнадо утврђени.

ПРАЋЕЊЕ ЗНАЊА СТУДЕНАТА И ФОРМИРАЊЕ КОНАЧНЕ ОЦЕНЕ

 Укупан број бодова које студент мора да освоји за добијање позитивне оцене из патолошке физиологије је минимално 51 од могућих 100.

Предиспитне активности:

– колоквијуми – максимално 40 бодова (раде се четири; тражено градиво: 40% са предавања, 60% са вежби; сваки колоквијум доноси максимално 10 бодова); студент који на сваком од колоквијума освоји максималан број бодова (4×10=40) ослобађа се полагања практичног испита; студенти су у обавези да приступе полагању најмање два колоквијума током семестра; бодови стечени на основу предиспитних активности важе до краја текуће школске године; студенти који испит полажу након истека школске године у којој су бодови стечене губе бодове и сва права стечена на основу истих; студенти који испит из патолошке физиологије полажу након истека школске године у којој су слушали предмет морају приступити полагању практичног и усменог дела испита.

Испитне активности:

практични део испита – студент који није ослобођен полагања практичног дела испита дужан је да пре изласка на усмени део испита полаже практични на коме може освојити максимално 5 бодова (1-5 бодова); сматра се да је студент пао испит уколико добије 0 бодова на практичном делу испита; положени практични део испита може се пренети у наредни испитни рок до краја текуће школске године.

– усмени испит на усменом испиту студент добија 3 питања и мора освојити минимално 18 бодова од могућих 30; сматра се да је студент пао испит ако на једном од питања на усменом испиту добије оцену 5 (пет).

Коначна оцена се формира на бази укупног збира освојених бодова:

од 51 до 60 бодова                       6 (шест)

од 61 до 70 бодова                       7 (седам)

од 71 до 80 бодова                       8 (осам)

од 81 до 90 бодова                       9 (девет)

од 91 до 100 бодова                   10 (десет)

Наставници:

Предметни наставник:        др Драган Гвоздић, редовни професор

Предметни наставник:         др Милица Ковачевић-Филиповић, редовни професор

Предметни наставник:         др Јелена Француски Андрић, доцент

Препоручена литература за припремање испита

Патолошка физиологија домаћих животиња, Татјана Божић и сар., ФВМ, Београд, 2012.

Практикум из патолошке физиологије, Милица Ковачевић Филиповић и сар., ФВМ, Београд, 2016

Друга литература која је доступна студентима а која је препозната као значајна за област патолошке физиологије и ветеринарске медицине.

Шеф

Катедра за патолошку физиологију

Проф. др Милица Ковачевић Филиповић