Колоквијуми

Студенти су у обавези да приступе полагању најмање 2 (два) колоквијума током семестра.

Питања на колоквијуму најчешће имају више понуђених одговора, од којих је само један тачан. Заокружује се само један од понуђених одговора. Поједина питања захтевају да се допуни задати исказ (подвуче тачна тврдња) или да се израчуна одређена вредност, са тачним мерним јединицама. Питања се оцењују са 1 бод (тачан одговор) или 0 бодова (заокружен било који од нетачних одговора, заокружено два или више одговора). Максималан број бодова за један колоквијум одговара броју питања на самом тесту и најчешће је 10 (десет).