Основне студије

    Усмени испит из патолошке физиологије

 

Усмени део испита из патолошке физиологије полаже се након положеног практичног дела испита и стицања одговарајућег броја бодова на тесту. Усмени део испита се полаже код испитивача којег студенти изаберу методом случајног избора. Усмени испит садржи 3 (три) питања, при чему је максималан број бодова по једном испитном питању 10, а укупан максималан број бодова 30. Студент који на једном од испитних питања добије 5 бодова није положио испит. Препоручујемо да се у припреми за усмени део испита студенти придржавају следећих правила:

 

1. Свако испитно питање треба да обухвати одговор на четири основне тезе: a) дефиниција поремећаја, b) етиологија, c) класификација и d) патогенеза поремећаја.

 

2. Већина испитних питања за усмени део испита захтева да студент познаје одређене клиничке знаке и да је у стању да повеже промене које настају у појединим параметрима функционисања организма са изменама у активности одређених хомеостатских механизама у организму.

 

3. У случају да се током припреме за испит уоче нелогичности у одређеним променама параметара и промена функционисања хомеостатских механизама потребно је вратити се на основне поставке функционисања здравог организма (читај – поновити градиво из физиологије!). Уколико је патогенеза и даље нејасна молимо да се обратите особљу Катедре ради разјашњења насталих нелогичности.