Основне студије

Циљеви предмета

Предмет Патолошка физиологија на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду је конципиран у обиму и са циљем да студентима омогући стицање кључних знања о:

  -  поремећајима који су заједнички многим болестима, а не само једном нозолошком ентитету
  -  комплексности патофизиолошких процеса у организму домаћих животиња

Практични део предмета је усмерен ка томе да студенти стекну непосредан увид у принципе лабораторијских метода које се користе приликом дијагностике патолошких стања и кроз њих сагледају патогенезу различитих поремећаја.

Знања и вештине стечене на предмeту Патолошка физиологија, студентима су неопходна подлога за суверено праћење и разумевање градива на каснијим годинама студија.

Настава

Укупан број часова током семестра је:
  - теоријска предавања               45 часова (3 часа недељно),
  - вежбе                                        45 часова (3 часа недељно).

Предавања се одвијају у предаваоници Катедре за патолошку морфологију:
- средом од 8:00 часова (1 час),
- четвртком од 10:00 часова (2 часa).

Вежбе се одржавају у вежбаоници Катедре за физиологију и биохемију, у блоку од 3 часа недељно, према званичном распореду. Студенти су обавезни да присуствују настави о чему ће се водити лична евиденција за сваког студента. Присуствовање студента настави директно условљава остваривање потребног броја од 6,5 ЕСПБ (ECTS) кредита.
У случају потребе, у договору са наставником могу се током семестра организовати ванредне консултације, уз услов да потребу за тим искаже најмање 20 студената.
По завршетку наставе, а пре почетка јануарско-фебруарског испитног рока биће одржане групне консултације.

Евиденција похађања наставе

Сваки студент ће на почетку семестра да добије свој евиденциони лист у који ће се непрекидно уносити подаци о његовом раду и залагању током семестра. Евиденциони лист остаје на Катедри.

Одсуствовање са наставе и надокнада

Надокнада изгубљених предавања није могућа.

Надокнада вежби могућа је на један од наведених начина:
   а - Током семестра, уколико има испит или неку неодложну обавезу, студент евентуално може да дође на дату вежбу са другом групом, током исте недеље у којој је та вежба на програму. Обавезна је најава недељу дана раније. Дискреционо је право наставника да студенту дозволи или не дозволи замену група, ценећи оптималне услове за одржавање наставе. У случају замене групе не рачуна се да је студент изгубио вежбу.
  б - Студент може накнадно да колоквира изгубљене вежбе, по договору са наставником. У случају једног изостанка у семестру, вежба се не мора надокнађивати; у случају два или три изостанка морају се колоквирати све изгубљене вежбе.

Непрекидно праћење знања студената и формирање коначне оцене

Укупан број бодова које студент мора да освоји за добијање позитивне оцене на курсу патолошке физиологије је минимално 51 од могућих 100.

Током семестра jе могуће освојити максимално 40 бодова на следећи начин:
     - колоквијуми - макс. 40 бодова (раде се четири; тражено градиво: 40% са предавања, 60% са вежби; сваки колоквијум доноси макс. по 10 бодова); студент који на сваком од колоквијума освоји 8 (или више) поена ослобађа се полагања практичног испита, а за практични му се уписује максимум од 5 бодова.
На испиту се мора освојити минимално 32 бода од могућих 60. Бодови се освајају на следећи начин:
     - тест - макс. 25 бодова (50 питања, 10 области, ради се 60 минута, у свакој области мора се остварити најмање 50% бодова); студент није положио испит уколико не оствари минимум 13 бодова или има мање од 50% бодова на две области без обзира на укупан број поена на тесту практични испит - макс. 5 бодова (једно питање, одговара се усмено или писмено); студент није положио испит уколико има 0 бодова на практичном делу испита
     - усмени испит - макс. 30 бодова (три питања); студент који има 0 бодова на једном од испитних питања није положио испит

Сматра се да је студент пао испит ако освоји мање од 1 бода на практичном делу, мање од 13 бодова на тесту (или мање од 50% бодова на више од 1 области на тесту), или 0 бодова на једном питању усменог дела испита.

Ослобађање од практичног дела испита

Студенти су ослобођени практичног дела испита уколико имају ≥ 8 бодова на сваком колоквијуму односно ≥ 32 бода на свим колоквијумима. Студенти могу бити ослобођени практичног дела испита само до краја текуће школске године.

Преношење делова испита у наредне испитне рокове

Положени писмени и практични део испита може се пренети у наредни испитни рок до краја текуће школске године.

Рок трајања повластица

Студенти могу добити коначну оцену из патолошке физиологије без полагања усменог дела испита уколико добију одговарајући број бодова на предиспитиним активностима, писменом и практичном делу испита у току текуће школске године. Испитивач задржава право да студент буде позван на полагање усменог дела испита без обзира на претходно стечени број бодова. У наредној школској години сви освојени бодови се важе, али студент своје знање мора потврдити и изласком на усмени испит.

Коначна оцена се формира на бази укупног збира освојених бодова:
     од 51 до 60 бодова          6 (шест)
     од 61 до 70 бодова          7 (седам)
     од 71 до 80 бодова          8 (осам)
     од 81 до 90 бодова          9 (девет)
     од 91 до 100 бодова      10 (десет)

Наставници

Предметни наставник:          др Драган Гвоздић, редовни професор
Предметни наставник:          др Милица Ковачевић-Филиповић, редовни професор
Предметни наставник:          др Јелена Француски Андрић, асистент

Препоручена литература за припремање испита

Милица Ковачевић Филиповић и сар.: Практикум из патолошке физиологије, ФВМ, Београд, 2016
Татјана Божић и сар.: Патолошка физиологија домаћих животиња, ФВМ, Београд, 1995.
Друга литература која је доступна студентима а која је препозната као значајна за област патолошке физиологије и ветеринарске медицине

Шеф
Катедра за патолошку физиологију

Проф. др Милица Ковачевић Филиповић