Основне студије

    Колоквијум из патолошке физиологије

 

Колоквијум из патолошке физиологије полаже се три пута у току семестра према распореду вежби (види Вежбе). Колоквијум није обавезан, али се бодови за предиспитне активности стичу искључиво путем колоквијума. Сваки колоквијум обухвата укупно 10 питања од којих су 7-8 питања са градива вежби док су 2-3 питања у вези са градивом које је претходних недаља обрађивано на предавањима из патолошке физиологије. Питања су формулисана на три начина:

 

1) питање са 3 (или 5) понуђених одговора од којих је само 1 (или 2) тачан,

2) питања у форми задатака где је потребно израчунавање,

3) питања где је поребно дописати (подвући) тачан одговор.

 

Укупан број бодова по сваком колоквијуму је 10, док је максималан број бодова који студент може сакупити кроз предиспитне активности 30 бодова. Студенти који стекну 8 или више бодова на сваком од колквијума имају право на ослобађање од практичног дела испита (рачуна се да су положили практични испит и добијају 5 бодова за овај део испитних активности). Ослобађање од практичног дела испита стицањем бодова на колквијумима важи искључиво за текућу школску годину. Уколко студент не искористи то право у току текуће школске године мора у току полагања испита из патолошке физиологије полагати и практични део испита.

 

Уколико наставници процене да је пожељно организовати додатне предиспитне активности могу се током семестра организовати мање провере знања које се могу спроводити у виду индивидуалних или групних активности студената (међуколоквијуми), са приказима и анлизама појединих клиничких случајева, семинарским радовима, квизовима и слично.

 

Пример теста за колквијум из патолошке физиологије